Projekt

Projekt osvetlenia s reguláciou DALI je zhmotnením predstáv investora do technickej dokumentácie. Ďalej sa zohľadňujú technologické možnosti, platné predpisy a normy. Okrem toho sa posudzuje ekonomická efektívnosť a vplyv na životné prostredie.

Projekt pre cenovú ponuku.

Cenovú ponuku pre výberové konanie robíme na základe kvalifikovaného odhadu. Pritom vychádzame zo zjednodušeného výpočtu pre štandardné riešenie. Následne by projekt osvetlenia s reguláciou Dali mal obsahovať aj:

 • počet a typ svietidiel
 • rozdelenie do DALI zberníc
 • ovládacie a riadiace komponenty
 • počet senzorov jasu a pohybu
 • popis regulácie a ovládania osvetľovacej sústavy
 • požiadavky na riadenie a monitorovanie z nadriadeného systému

Realizačný projekt.

Táto technická dokumentácia detailne popisuje realizované dielo. Oproti klasickej inštalácii má naviac:

 • jednoznačné označenie komponentov svetlenej sústavy, napr. LA3.15 – svietidlo na zbernici 3, adresa 15, alebo CA3.26 – riadiaci prvok na zbernici 3, adresa 26
 • nastavenie jednotlivých svietidiel – zaradenie do skupín, úroveň pri zapnutí, …
 • popis funkcie ovládacích prvkov – riadenie tlačidlami, zamknutie kľúčom, centrálne riadenie, správanie po výpadku napájania
 • rozmiestnenie snímačov jasu a pohybu, požadovaný spôsob regulácie
 • rozhranie pre nadriadený systém, riadenie a monitorovanie z PC, smart ovládanie

Porealizačný projekt.

Pri každej realizácii sa vyskytnú zmeny, alebo vylepšenia pôvodného zámeru. Následne ich zapracujeme do porealizačného projektu skutočného vyhotovenia. Potom nebude problém pri prípadnom servise.

Projektanti, na slovíčko.

Problematika regulácie osvetlenia je nová. Preto robíme školenia pre projektantov. Okrem toho zorganizujeme neformálne stretnutie, kde si môžeme navzájom vymeniť skúsenosti s návrhom a realizovaním osvetlenia s DALI.

Regulácia s ElenDim.

Systém ElenDim ponúka širokú škálu prostriedkov na riadenie a reguláciu osvetlenia. Preto je dobré si prečítať príručku pre projektantov, alebo kontaktovať firmu. Ďalej Vám ponúkame informáciu o štandardnom riešení.

Ovládanie zóny.

Používame tri spôsoby – ovládanie jedným, dvomi, alebo tromi tlačidlami. Avšak chcem poznamenať, že nie je dobré kombinovať rôzne spôsoby u jedného zákazníka. Pre jedno tlačidlo sa pri každom stlačení zmení jeho funkcia na opačnú.

tlačidlokrátkedlhé
AAUTO
OFF
PLUS
MINUS
ovládanie jedným tlačidlom
tlačidlokrátkedlhé
AAUTOPLUS
BOFFMINUS
ovládanie dvoma tlačidlami
tlačidlokrátkedlhé
AMAXPLUS
BAUTO?
COFFMINUS
ovládanie tromi tlačidlami

Funkcie v tabuľke majú význam

 • OFF – vypnutie osvetlenia
 • AUTO – zapnutie automatickej regulácie podľa svetelného senzora
 • MAX – zapnutie osvetlenia na 100%
 • PLUS – zvýšenie úrovne osvetlenia + vypnutie automatiky
 • MINUS – zníženie úrovne osvetlenia + vypnutie automatiky
 • krátke – krátke stlačenie tlačidla ( menej ako 600 ms )
 • dlhé – dlhé stlačenie tlačidla ( viac ako 600 ms ) – príkaz sa posiela opakovane do uvoľnenia tlačidla

Výhoda ElenDim. Z tlačidiel vieme posielať príkazy svetlám, ale my to tak nerobíme. V každej zóne najskôr vytvoríme stavový automat . Potom prepíname tlačidlami stav automatu, ktorý riadi svetlá. Takže nám to prináša výhody:

 • možnosť signalizovať stav zóny LED indikátormi (napr. On, Off, Auto, Blok, Servis, …)
 • paralelné riadenie niekoľkými ovládačmi ( chodbový, krížový vypínač )
 • riadenie a signalizácia stavu aj cez Web rozhranie

Použitie svetelného senzora.

Väčšinou sa snažíme udržať konštantnú úroveň osvetlenia na pracovisku. Preto regulujeme svietidlá podľa nameranej hodnoty svetelného senzora. Ďalej si môžete vybrať regulátor s otvorenou, alebo uzavretou slučkou.

Otvorená slučka pripomína „fuzzy logiku“. Ako by sme si vyberali jedného zodpovedného človeka, ktorý sleduje denné svetlo. Následne radí všetkým o koľko menej treba svietiť oproti noci. Preto v praxi volíme jeden vonkajší senzor umiestený na severnej strane. Následne vytvoríme virtuálny senzor pre každú zónu, v ktorom zohľadníme špecifické svetelné podmienky.

Uzavretá slučka má snímač v každej regulovanej zóne. Na prvý pohľad je to presnejšia metóda. Na druhú stranu je citlivejšia na rušivé vplyvy, napríklad zváranie elektrickým oblúkom, pohyb portálového žeriavu, ovplyvňovanie svetlami vedľajšej zóny, … Takže pri každom senzore musíme hľadať optimálne umiestnenie a predpísať pravidelné čistenie.

Špeciálna regulácia. Kedy neregulujeme na konštantnú úroveň? V skratke je to napríklad „vstup tunela“. Svetlo musíme regulovať tak, aby sme zmiernil šok pri prechode z/do tunela. Cez deň svietime viac a v noci menej ako v strede tunela. Podobne je to pri vstupe do obchodných domov z ulice, vjazde do haly zvonku. Okrem toho niekedy potrebujeme zohľadniť nočný kľud a svetelný smog …

Výhoda ElenDim. Preferujeme otvorenú slučku a virtuálne senzory. Ako výsledok je zjednodušenie montáže a údržby svetelných senzorov. Pre jednotlivé zóny vieme vytvoriť viac virtuálnych senzorov a ich prepínaním nastavujeme rôznu úroveň osvetlenia podľa prevádzkového režimu.

Použitie pohybového senzora.

Pohybové senzory používame v priestoroch skladov, na chodbách, schodiskách a podobne. Teda na miestach, kde sa osoby zdržiavajú len krátkodobo. Najskôr sa osadia PIR senzory. Následne sa k nim priradia svetlá, ktoré osvetľujú sledovanú plochu.

Výhoda ElenDim. My posúvame úroveň regulácie o krok vyššie. A tak predvídame pohyb osoby. Následne rozsvietime na nižšiu úroveň jasu aj priľahlé oblasti . Takže dosiahneme efekt, keď človek nevstupuje do tmy.