Nakupovať výhodne s Elendim nie je ťažké!

Staňte se členom vernostného programu ElenDim. Program umožňuje nakupovať za zvýhodnené ceny. Je určený pre našich zákazníkov či už objednávajú priamo cez obchodné oddelenie alebo cez e shop. Cieľom tohoto programu je oceniť Vašu vernosť značke ElenDim hlavne formou zvýhodněných cien.

Podmienky pre Vernostný program ElenDim.

Vitajte vo vernostnom programe spoločnosti Elen, s.r.o. Ľubochnianska 16, 080 06 Ľubotice. Ak sa stanete členom programu, súhlasíte, že budete viazaní týmito podmienkami.

1.2 Členstvo je bezplatné a podmienkou je byť zaregistrovaný pre odbery newsletteru o regulácií osvetlenia ElenDim. Nie je potrebný  žiaden nákup.

1.3 Keď sa do e-shopu  prihlásite ako člen, zobrazíme Vám ceny produktov a služieb  prispôsobené vami dosiahnutej úrovni zliav.

1.4 Informácie o tom, ako spoločnosť Elen, s.r.o. spracuje vaše osobné údaje, nájdete v oznámení o ochrane osobných údajov tu.

2.1 Členstvo sa neobmedzuje len na jednotlivcov, ale členom môže byť aj spoločnosť.

2.2 Odoslaním prihlášky potvrdzujete, že súhlasíte s týmito podmienkami.

2.3 Vaše členstvo je osobné, neprenosné a podlieha týmto zmluvným podmienkam. Na osobu alebo spoločnosť registrovanú e-mailovú adresu uplatňujeme limit jedného členstva.

2.4 Je vašou zodpovednosťou a podmienkou vášho členstva, aby ste udržiavali aktuálnu svoju e-mailovú adresu a kontaktné údaje.

3.1 Členstvo sa aktivizuje prihlásením cez webový formulár.

3.2 Dátum, kedy sa stanete členom, bude predstavovať „dátum začiatku“ každého členského roku. „Členský rok“ je 12 mesiacov od dátumu začiatku každého členského roka. Úroveň vášho členstva je založená na bodoch získaných za aktuálny alebo predchádzajúci členský rok, podľa toho, ktorý je vyšší. Ak ste novým členom alebo nemáte dostatok bodov, aby ste sa kvalifikovali do druhej úrovne členstva, začnete na prvej úrovni. Ak sa dostanete do druhej úrovne počas Členského roka, zostanete na druhej úrovni členskej úrovni počas zvyšku Členského roka a nasledujúceho Členského roka.

3.3 Po skončení každého členského roku sa prehodnocuje zaradenia do skupín. Do úvahy sa berú body z lepšieho roka. Ak posledný rok bol lepší a dosiahol viac bodov ako je potrebné pre skupinu do ktorej bol zaradený rozdiel sa prináša do ďalšieho  Členského roka. (Napr. ak končí rok s obratom  22 351€ a  nový Členský rok začína na úrovni 4, prenáša obrat v hodnote 12351. Ak končil s obratom menším ako 10 000 €, začína na úrovni 4  ale neprenáša si žiaden obrat. )

S postupom na jednotlivé úrovne získavate zľavu príslušnej úrovne. K nej sa pripočítavajú zľavy všetkých predchádzajúcich úrovni.

Počas doby keď budete prihlásený na odber newsletteru o regulácií osvetlenia ElenDim získavate produkty a služby so zľavou 5%.

Dosiahnutý obrat za produkty a služby ElenDim v hodnote  3 000 €
Dosiahnutý obrat za produkty a služby ElenDim v hodnote  6 000 €.
Dosiahnutý obrat za produkty a služby ElenDim v hodnote  18 000 €.
Nákup tovaru a služieb na ďalší predaj, alebo montáž. Registrovaná živnosť, alebo obchodná spoločnosť s predmetom podnikania v tejto oblasti po registrácií bude nakupovať za ceny s obchodným rabatom. 

Tabuľka úrovni členstva vernostného programu.

0 %
Úroveň 1
Zľava celkom
5%
0 %
Úroveň 2
Zľava celkom
11%
0 %
Úroveň 3
Zľava celkom
18%
0 %
Úroveň 4
Zľava celkom
26%

5.1 Svoje členstvo môžete kedykoľvek zrušiť  kontaktovaním zákazníckeho servisu .

5.2 Ak zrušíte svoje členstvo, všetky body, ktoré zostanú na Vašom účte, prepadnú.

5.3 Spoločnosť Elen, s.r.o. môže kedykoľvek podľa vlastného uváženia ukončiť, zmeniť, obmedziť, pozastaviť alebo upraviť Vernostný program a / alebo Podmienky, a to v prípade zmien platných zákonov, zmien v službách poskytovaných spoločnosťou Elen, s.r.o . Akákoľvek takáto zmena nadobudne platnosť po 14 dňoch odo dňa, keď ste boli o takejto zmene informovaní. Ak neakceptujete zmeny, máte právo zrušiť svoje členstvo.

5.4 Elen, s.r.o. si vyhradzuje právo vykonať menšie zmeny Vernostného programu a jeho Zmluvných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ tieto zmeny nebudú mať významný vplyv na členstvo negatívnym spôsobom. Uistite sa, že ste neustále informovaní o Zmluvných podmienkach. Najnovšiu verziu Zmluvných podmienok nájdete vždy na stránke elendim.sk.

5.5 Akékoľvek preukázané zneužitie vernostného programu, preukázaný alebo odôvodnene predpokladaný podvod, nedodržanie zmluvných podmienok, nepravdivé vyhlásenie alebo akékoľvek konanie poškodzujúce záujmy spoločnosti Elen, s.r.o. môže viesť k zrušeniu členstva a ovplyvní oprávnenosť na ďalšiu účasť vo vernostnom programe. Ak bude vaše členstvo zrušené, všetky body vo vašom účte automaticky vypršia.

6.1 Spoločnosť Elen, s.r.o.. nenesie zodpovednosť za zlyhanie systému alebo jeho nefunkčnosť vernostného programu ani za jeho dôsledky. Elen, s.r.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť za straty alebo škody, ktoré vzniknú v dôsledku pozastavenia, zmeny alebo ukončenia alebo akýmkoľvek iným spôsobom súvisiacim s vernostným programom.

7.1 Tieto podmienky sa riadia zákonmi Slovenska bez ohľadu na akékoľvek pravidlá alebo zásady týkajúce sa kolíznych noriem. Akýkoľvek spor, nárok alebo kontroverzia, ktoré vyplývajú z týchto podmienok alebo týkajú sa týchto podmienok alebo vášho členstva, sa riešia príslušnými súdmi na Slovensku.